Twoje biuro w indyjskim stylu
4
paź
0
manager Singh Blog Home
Twoje biuro w indyjskim stylu

Spotkania biznesowe, negocjacje czy podpisanie lukratywnego kontraktu wymagaj? godnego, reprezentacyjnego miejsca. Je?eli wi?c posiadasz firm? i biuro, w którym przyjmujesz klientów i rozmaitych kontrahentów, warto zadba? o elegancki wystrój pomieszcze?.

Zarówno gabinet, jak i sale konferencyjne dobrze jest wyposa?y? w ekskluzywne meble. Wykonane z oryginalnych gatunków drewna, jak palisander czy mango, nadadz? unikalnego charakteru firmowej przestrzeni. Dzi?ki temu podkre?lisz swoj? pozycj? w negocjacjach, a samo spotkanie przebiegnie w komfortowej atmosferze. B?dzie to równie? miejsce, w którym po prostu dobrze si? pracuje.

Oryginalny wystrój gabinetów

meble-indyjskie-stol-do-jadalni-rd-001a.html

Indyjskie meble potrafi? jak ?adne inne u?wietni? wygl?d pomieszcze? i doda? im szczypt? ekstrawagancji. W gabinecie nie mo?e zabrakn?? takich elementów, jak biurko, przy którym na co dzie? podejmowane s? istotne decyzje czy stolik kawowy, przy którym omawiane b?d? istotne kwestie funkcjonowania firmy. W naszych kolekcjach odnajdziesz wiele unikalnych biurek, a tak?e szeroki wybór wygodnych krzese?.

Nic tak dobrze nie oddaje solidnego charakteru firmy jak masywne, a przy tym funkcjonalne biurko w gabinecie. Ten model wykonany zosta? z egzotycznego drewna indyjskiego palisandru. Jego ciemno-br?zowa kolorystyka doskonale sprawdzi si? jako podstawa pracy managera. Mnogo?? schowków pozwoli mie? zawsze pod r?k? najwa?niejsze dokumenty. Szeroki i precyzyjnie wykonany blat mebla sprawi, ?e wykonywanie codziennych obowi?zków stanie si? przyjemno?ci?.

Meble indyjskie - biurko z szufladami w kolonialnym stylu (RD-093)

Je?eli cenisz sobie oryginalny styl, idealn? propozycj? dla ciebie mo?e si? okaza? biurko o nieco l?ejszej konstrukcji. Ten model zostawia zdecydowanie wi?cej przestrzeni pod spodem, a ciekawe rozwi?zanie, polegaj?ce na dodaniu masywnych nóg z wyci?ciami po?rodku, dodatkowo wzmacnia ten efekt. Tu równie? zastosowano palisander, a ca?o?? zosta?a wykonana z najwy?sz? dba?o?ci? o szczegó?y. Model posiada dwie d?ugie szuflady na najpotrzebniejsze dokumenty. Utrzymane w kolonialnym stylu, to ciemnobr?zowe biurko b?dzie eleganckim elementem wyposa?enia oryginalnego gabinetu.

meble-indyjskie-stol-do-jadalni-rd-001a.html

Bardzo ciekawie prezentuje si? równie? biurko z kolekcji Apple. Wykonane z palisandru, zaskakuje po??czeniem lekko?ci, nowoczesno?ci i precyzji wykonania w zgodzie z d?ugoletni? tradycj? stolarsk? indyjskich mistrzów. Biurko z pewno?ci? ociepli ka?de wn?trze, je?eli wi?c pragniesz ogrza? swoje pomieszczenie atrakcyjnym elementem wyposa?enia, ten model jest stworzony do twojego biura.

Meble kolonialne - fotel gabinetowy (RD-029A)

Przy oryginalnym biurku nie mo?e oczywi?cie zabrakn?? eleganckiego krzes?a. Indyjskie krzes?a tworzone s? z litego drewna, z du?? dba?o?ci? o szczegó?y. Dzi?ki temu zapewniaj? nie tylko pi?kny wygl?d, ale równie? komfort u?ytkowania na co dzie?. Sp?dzaj?c wiele godzin przy komputerze, warto zadba? o wygodne siedzisko. Takie z pewno?ci? posiada ten fotel gabinetowy. Utrzymany w jasnobr?zowej kolorystyce, wykonany z trwa?ego i eleganckiego palisandru indyjskiego, zosta? obity skórzan? tapicerk?. Komfortowe oparcie dla pleców sprawi, ?e zarówno podczas pracy, jak i w chwilach oddechu, nie b?dziesz chcia? wstawa? z fotela. Wygodne podpórki pod ?okcie pozwol? si? dodatkowo zrelaksowa? i nabra? ?wie?ego spojrzenia na firmowe sprawy.

Biuro w indyjskim stylu

meble-indyjskie-stol-do-jadalni-rd-001a.html

Styl eleganckiego gabinetu z pewno?ci? uzupe?ni biblioteczka utrzymana w kolonialnej konwencji. Ten ciemno – br?zowy mebel wykonany zosta? z indyjskiego palisandru. Jest to solidna konstrukcja, która pi?knie si? prezentuje. B?dzie to doskona?e miejsce na umieszczenie zarówno publikacji zwi?zanych ze specyfik? firmy, jak i ulubionych pozycji w?a?ciciela. Ekskluzywny rega? to równie? ?wietna okazja do umieszczenia nagród zdobytych przez twoje przedsi?biorstwo. Puchary, statuetki czy dyplomy oprawione w pi?kne ramy, dodadz? powagi twojej dzia?alno?ci.

Meble kolonialne - witryna z palisandru indyjskiego (Royal-04)

Z kolei ta dystyngowana, kolonialna witryna z pewno?ci? b?dzie harmonizowa?a z solidnym, palisandrowym biurkiem. Mebel ten sam w sobie jest bardzo efektowny. Zamykana, przeszklona pó?ka pozwoli ustawi? najcenniejsze firmowe „skarby” tak, aby zawsze by?y na widoku. Witryna b?dzie równie dobrze prezentowa?a si? w firmowej sali konferencyjnej.

Nierzadko najwa?niejsze rozmowy biznesowe maj? miejsce w gabinecie. To tutaj zapadaj? kluczowe dla firmy decyzje. Wygodna kanapa i stylowy stolik kawowy pozwol? poczu? si? jak w domu. W komfortowej atmosferze negocjacje przebiegaj? szybciej i przyjemniej, ?atwiej te? o porozumienie.

Meble kolonialne - stolik kawowy opium z palisandru (RD-068)

Zwró? uwag? na ten stolik. Doskonale uzupe?ni kolonialny wystrój twojego gabinetu. Jego zaokr?glone nogi nadaj? mu niepowtarzalnego charakteru, a ciemny odcie? palisandrowego drzewa dodaj? powagi. Dzi?ki wysokiej odporno?ci indyjskiego drewna, nie straszne mu ewentualne przypadki rozlanej wody czy kawy

Sala konferencyjna w indyjskim stylu

Meble indyjskie – masywny drewniany stó? do jadalni

Tak, jak w domowej jadalni, tak i w firmowej sali konferencyjnej, podstaw? jest solidny stó? i wygodne krzes?a. Bardzo cz?sto wystrój wn?trza nadaje charakteru zebraniu. Urz?dzaj?c sal? narad w kolonialnym stylu mo?esz by? pewien, ?e spotkanie odb?dzie si? w atmosferze komfortu i wzajemnego poszanowania.meble-indyjskie-stol-do-jadalni-rd-001a.html

Ten masywny, elegancki i stylowy mebel doskonale sprawdzi si?, jako stó? konferencyjny. Nadaje si? zarówno do bardziej kameralnych spotka? (dugo?? 180 cm), jak i zebra? w wi?kszym gronie (300 cm po roz?o?eniu). Szeroko?? jednego metra w zupe?no?ci wystarczy do zapewnienia maksymalnej wygody.

Ten stó? warto uzupe?ni? stylowymi i komfortowymi krzes?ami. Designem nawi?zuj? do kolonialnego stylu, cho? z powodzeniem mog? sta? si? dodatkami do wn?trz utrzymanych w nowoczesnym stylu. Precyzyjnie obite wysokiej jako?ci skór?, pos?u?? d?ugie lata. Charakteryzuj? si? du?ym komfortem u?ytkowania i trwa?o?ci?, jak? zapewnia palisander indyjski.

Leave your comment